Algemene contractvoorwaarden

1. Op documenten uitgaande van de medecontractant vermelde voorwaarden in tegenspraak met onderhavige algemene voorwaarden, zijn ons niet tegenstelbaar, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van onzentwege.

2. Onze offertes zijn niet bindend wat de prijs ervan betreft, zijn zij slechts geldig voor de duur vermeld in de offerte. Indien geen termijn werd vermeld, geldt een maximum duur van één maand.

3. Als de klant een gedeelte van de bestelling annuleert, is hij gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding ter dekking van het geleden verlies en gederfde winst van 30% van het bedrag van de geannuleerde bestellingen, te vermeerderen evenwel met de verkoopprijs van de door ons op dat ogenblik reeds voor het werk aangekochte materialen.

4. De leveringstermijn is niet bindend doch slechts benaderend. Hij vangt slechts aan bij ontvangst van een regelmatige en volledige (schriftelijk) bestelling. Het niet naleven van de leverings- of uitvoeringstermijn kan nooit worden ingeroepen tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst. Overmacht verleent ons het recht, hetzij over te gaan tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling, hetzij de uitvoering ervan uit te stellen, zonder gehouden te zijn tot enige vooropzeg noch schadevergoeding. Oorlog, mobilisatie, blokkade, gedeeltelijke en volledige stakingen, lock-out, opstand, epidemieën, weersomstandigheden, machinebreuk, branden, ontploffingen en ieder welkdanige oorzaak die de regelmatige levering door onze leverancier in grondstoffen, brandstoffen en bevoorrading van normale produktie, voor de verzending of transport verhinderen, alsook bij alle gelijkaardige omstandigheden, die onze firma of haar leveranciers zouden ondergaan, worden beschouwd als zijnde overmacht.

5. Om geldig te zijn moeten de gebeurlijke klachten aangetekend gemeld worden binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur of uitvoering van het werk, indien deze de ontvangst van de factuur voorafgaat. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen drie dagen na factuurdatum. Bij gebeurlijke verborgen gebreken, moeten de klachten aangetekend worden gemeld binnen de acht dagen na ontdekking van het gebrek, dit alles op straffe van verval.
Onze aansprakelijkheid voor verborgen gebreken is in elk geval beperkt tot één jaar na de levering.
Onze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de vervanging of herstelling van het gebrekkige product of onderdeel, met uitsluiting van vergoeding voor gevolgschade, inkomstenverlies of genotsderving. Slecht onderhoud of verkeerdelijk gebruik van het geleverde die tengevolge daarvan beschadigd worden, zijn niet ten onze laste en vallen niet onder de waarborg.

6. Elke wijziging in de toestand van de koper en/of opdrachtgever, zoals overlijden, faillissement, onbekwaamheid, vereffening en ontbinding van een vennootschap, inbreng in vennootschap, concordaat, uitstel van betaling, kennelijk onvermogen, collectieve schuldenregeling e.d., verlenen ons het recht de overeenkomst onmiddellijk te verbreken of de uitvoering te schorsen tot aan het stellen van voldoende waarborgen.

7. Ingeval na de bestelling, of voor de levering de BTW –voet bij de wet, Koninklijk of Ministerieel Besluit gewijzigd wordt, zal de BTW -voet, vermeld op de offertes, bestelbonnen en/of facturen aangepast worden.

8. Al onze rekeningen en facturen zijn contant betaalbaar zonder disconto te De Panne. In geval van niet of niet volledige betaling van een factuur op haar vervaldag (factuurdatum) is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd a rato van 8 % per jaar en zal het factuurbedrag daarenboven van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met en forfaitair en onherleidbaar bedrag van 10% met een minimum van 50 €. Van zodra de klant in gebreke is tot betaling van één schijf, wordt de volledige aannemingssom onmiddellijk opeisbaar.

9. Het niet naleven van onderhavige voorwaarden, verleent ons het recht bijkomende waarborgen te eisen, de leveringen te schorsen, de overeenkomst te verbreken met toekenning van schadevergoeding. In voorkomend geval moet de klant ons vergoeden voor alle uitgaven, werken en gederfde winst, dit laatste forfaitair en onherleidbaar geraamd op 30% op het saldo der niet geleverde goederen en/of werken.

10. De oplevering gebeurt in principe, behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst in éénmaal. Indien bij andersluidende overeenkomst de oplevering in tweemaal geschiedt, vindt de voorlopige oplevering plaats als de werken voltooid zijn, niettegenstaande bepaalde onvolkomenheden, die tijdens de waarborgtermijn kunnen worden hersteld. In voorkomend geval houdt de voorlopige oplevering de goedkeuring in door de opdrachtgever van hem afgeleverde werken en sluit ieder verhaal van zijnentwege voor zichtbare en verborgen gebreken uit. De oplevering en de definitieve aanvaarding der werken wordt in elk geval geacht te hebben plaatsgevonden bij de ingebruikname van de werken door de opdrachtgever, of na een termijn van acht dagen nadat de opdrachtgever in gebreke zal zijn gesteld op tot de oplevering over te gaan. Onder ingebruikname dient eveneens te worden verstaan, werken uitgevoerd door de koper, opdrachtgever en/of derden.

11. Vanaf de oplevering is de klant gehouden de nodige onderhoudwerken uit te voeren.

12. Onze prijzen zijn berekend op onze huidige kostprijs, de huidige wisselkoers en het huidige belastingsstelsel. Alle in onze aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. In geval van verplichte of aanvaarde wijzigingen in de overeenkomsten of officiële beschikkingen, sociale lasten, transportkosten, alsmede in geval van wijziging in de grondstofprijzen, behouden wij ons het recht voor onze prijzen te veranderen, zelfs na verkoop - of aannemingsovereenkomst, volgens hierna vermelde herzieningsformule: p=P (0,40 s/S + 0,40i/I = 0,20). Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst worden alle werken in regie uitgevoerd.

13. Als de werken in regie worden uitgevoerd, bevat het aantal uren het nemen van wisselstukken en materialen, de tijd van verplaatsingen en de duur van de herstellingen.De verplaatsingskosten worden afzonderlijk aangerekend. Alle bijbestellingen op opdracht van werken gegeven tijdens de duur van de uitvoering, zullen in regie uitgevoerd worden, en tevens gefactureerd tenzij anders schriftelijk vermeld.

14. Bij aannemingsovereenkomsten tegen relatief of absoluut forfait, verzaakt de klant aan de formaliteiten opgelegd in art. 1793 B.W. Alle uitgevoerde meerwerken of alle afwijkingen aan de oorspronkelijke plannen zullen geacht te zijn verricht op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever en de toezichthoudende architect. De uitvoering van meerwerken of gewijzigde uitvoering bewijst op zich de bestelling ervan door de opdrachtgever.

15. In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Veurne bevoegd zijn, onverminderd ons recht afstand te doen van dit bevoegdheidsbeding.

16. De nietigheid van één of meerdere bedingen van onderhavige overeenkomst laat de geldigheid van de overige bedingen onverkort.

17. Toegang tot de gegevens van de installaties. De klant is ingelicht van het feit dat Inter West Alarm toegang kan nemen van de geplaatste installaties en camera’s. Inter West Alarm verkrijgt bij deze toestemming om toegang te nemen tot de installaties telkens voor de klant interventies dienen te worden uitgevoerd, inbegrepen periodiek nazicht en onderhoud.

18. PRIVACYVERKLARING

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

A. INTER WEST ALARM respecteert uw privacy en wenst alle persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe INTER WEST ALARM persoonsgegevens over u verwerkt.
Hoewel de meeste informatie op de website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Dit is alleszins het geval wanneer u ons via e-mail contacteert.
INTER WEST ALARM verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

B. Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de privacywet van 8 december 1992 noemt deze natuurlijke persoon de 'betrokkene'). Het kan gaan om de naam van deze persoon, een geboortedatum, een foto, een telefoonnummer (zelfs het telefoonnummer van op het werk), een code, een wachtwoord, , een link met een bedrijf of andere personen, een e-mailadres, eigendomsgegevens,…
Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens verstaan. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van deze gegevens.

C. Wie is INTER WEST ALARM?
INTER WEST ALARM is de handelsbenaming van Daniël Bastin, onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enz., met vestiging te 8660 De Panne, Veurnestraat 306.

D. Verantwoordelijke voor de verwerking
Daniël Bastin is overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming binnen INTER WEST ALARM verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat hij de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepalen en dat zij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten (zie hieronder 'Waarvoor verzamelt en verwerkt INTER WEST ALARM uw persoonsgegevens?').

ARTIKEL 2: UW RECHTEN ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

A. Welke zijn uw rechten wanneer INTER WEST ALARM uw persoonsgegevens verwerkt?
Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt, beschikt u over de volgende rechten:

 • U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die worden verwerkt door INTER WEST ALARM;
 • U kunt schriftelijk de verbetering eisen van foutieve gegevens die over u zouden worden verwerkt;
 • Wanneer uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden worden verwerkt, kunt u zich daartegen verzetten (zie Art. 2,C).

B. Hoe kan u deze rechten uitoefenen?
U kan INTER WEST ALARM steeds aanspreken indien u uw rechten wil uitoefenen m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan op verschillende manieren:

 • Via een e-mail ter attentie van info@INTERWESTALARM.be;
 • Schriftelijk, gedateerde en ondertekend, ter attentie van INTER WEST ALARM

INTER WEST ALARM vraagt dat indien u toegang wenst tot uw persoonsgegevens of indien u deze wenst te wijzigen, u zo duidelijk en specifiek mogelijk bent. INTER WEST ALARM moet u uiteraard ook op correcte wijze kunnen identificeren. Op die manier is INTER WEST ALARM er zeker van dat het niet iemand anders is die uw rechten uitoefent. U dient dus uw identiteit te bewijzen aan de hand van een kopie van uw identiteitskaart of een ander identiteitsbewijs.
U kan uiteraard de rechten uitoefenen voor de minderjarige van wie u (wettelijk) vertegenwoordiger bent.
U kan ook steeds terecht bij de Belgische privacy commissie indien u nadere informatie wenst of als u niet akkoord gaat met het standpunt ingenomen door INTER WEST ALARM. U vindt alle nodige informatie hiervoor op de website van de Belgische privacy commissie:  www.privacycommission.be.

C. U kan zich steeds kosteloos verzetten tegen direct marketing

Zoals vermeld kunt u uw recht op verzet tegen direct marketing kosteloos uitoefenen. Onder direct marketing wordt volgens de Privacy Commissie verstaan: "alle activiteiten die het mogelijk maken om goederen en diensten aan te bieden of andere boodschappen te verzenden aan een deel van de bevolking via de post, de telefoon of andere middelen, gericht op het informeren of het uitlokken van een reactie van de betrokkene alsmede enig daarmee verband houdende dienst."
Direct marketing viseert dus de situatie waarin INTER WEST ALARM u zou contacteren om haar diensten aan te bieden of een andere boodschap te verzenden.
U kan zich hiertegen op verschillende manieren verzetten:

 • Via mail info@interwestalarm.be
 • Per brief, aan INTER WEST ALARM, op de maatschappelijke zetel.
 • Indien u zich heeft verzet tegen direct marketing, kan u die keuze later steeds aanpassen. Let op, INTER WEST ALARM kan u zelfs in geval van verzet blijven contacteren voor andere doeleinden, zoals een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract.

D. U heeft het recht van inzage op uw persoonsgegevens

Zoals vermeld, beschikt u over het wettelijke recht op inzage en eventuele verbetering van de persoonsgegevens die over u worden verwerkt door INTER WEST ALARM via de procedure zoals beschreven in artikel 2,B. Indien nodig kunt u ons ook vragen om de gegevens te verbeteren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

ARTIKEL 3: WAARVOOR VERZAMELT EN VERWERKT INTER WEST ALARM UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden en op basis van verschillende rechtvaardigingsgronden. Wij zullen per doeleinde alleen de relevante gegevens verwerken.

A. Voor het opmaken van een offerte en het uitvoeren van de werken voor de klant, bestellen van materialen
Teneinde ons de mogelijkheid te bieden u een optimale dienstverlening te garanderen, dienen wij uw persoonsgegevens administratief en boekhoudkundig te kunnen verwerken.

B. INTER WEST ALARM dient de wet na te leven
Wij zijn op basis van diverse wettelijke bepalingen verplicht om een aantal gegevens over u te verwerken o.a. in het kader van:

 • antiwitwaswetgeving;
 • boekhoudkundige verwerking;
 • het verstrekken van informatie aan derden die een rechtmatig belang hiertoe laten gelden, zoals architecten, ingenieurs, onderaannemers, leveranciers, veiligheidscoördinators en aanverwante;
 • fiscale verplichtingen;
 • verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- of regelgeving.

C. INTER WEST ALARM beschikt over een aantal legitieme belangen.
Wij hebben een aantal legitieme belangen voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij zorgen wij ervoor dat erop dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.
Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt omwille van: Informatie over de dienstverlening van INTER WEST ALARM. INTER WEST ALARM kan u aldus informatie verschaffen over bepaalde door hem bekomen erkenningen, gevolgde opleidingenopleidingen, specialisaties, nieuwe wettelijke of reglementaire bepalingen, of door INTER WEST ALARM aangeboden diensten ter kennis brengen.

ARTIKEL 4: INTER WEST ALARM VERKOOPT EXPLOITEERT PERSOONSGEGEVENS NIET COMMERCIEEL VIA DERDEN

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

ARTIKEL 5: UITWISSELING VAN GEGEVENS BINNEN DE ONDERNEMING

A. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen INTER WEST ALARM
Wij kunnen uw (persoons)gegevens doorsturen naar een andere entiteit, leveranciers, openbare diensten, INTER WEST ALARM kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de hierboven genoemde entiteiten, persoonsgegevens aan lokale autoriteiten moeten bezorgen, conform in het buitenland geldende wettelijke verplichtingen.

B. INTER WEST ALARM garandeert een evenwaardige bescherming van uw persoonsgegevens door alle entiteiten van de onderneming.
INTER WEST ALARM ziet erop toe dat binnen zijn entiteiten de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

C. Waarom worden gegevens uitgewisseld binnen INTER WEST ALARM?
De uitwisseling binnen INTER WEST ALARM kan gebeuren met het oog op:

 • naleving van wettelijke vereisten,
 • opmaken van offertes, plannen, tekeningen, bestellingen, facturen etc.
 • gecentraliseerd, gecoördineerd of efficiënt beheer van klanten en of ondersteuning daarvan;
 • studies, (risico-, marketing- en andere) modellen en statistieken maken;

ARTIKEL 6: CORRECTHEID VAN DE OPGEGEVEN PERSOONSGEGEVENS

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. INTER WEST ALARM kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot zijn diensten ontzeggen.

ARTIKEL 7: PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

INTER WEST ALARM let erop dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders en voogden aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

ARTIKEL 8: BEVEILIGING

INTER WEST ALARM verbindt zich ertoe adequate maatregelen te nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

ARTIKEL 9: TOESTEMMING

Als u klant wordt of blijft bij INTER WEST ALARM of als u persoonsgegevens doorgeeft aan INTER WEST ALARM, dan wordt vermoed dat u instemt met de verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring.

ARTIKEL 10: INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN SPECIFIEKE PERSOONSGEGEVENS

 • Familiale gegevens (identiteit van de echtgenoot of de partner, de mede-eigenaar …).
 • Eigendomsgegevens of gegevens mbt uw vermogen
 • Professionele gegevens
 • Algemeen alle persoonsgebonden gegevens die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van de prestaties waarmee I
 • INTER WEST ALARM belast wordt

ARTIKEL 11: GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

Als u deelneemt aan forums via verschillende sociale media als Facebook, Twitter enz. dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en).
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van data door Facebook of Twitter en over de rechten en mogelijkheden voor u om uw privacy te beschermen, is te vinden in de privacy-adviezen van de providers:

 • Advies van Facebook om uw data en privacy te beschermen (in het Engels): facebook.com/policy.php
 • Advies van Twitter om uw data en privacy te beschermen (in het Engels): www.twitter.com/privacy

INTER WEST ALARM is gebonden aan het privacy beleid van deze derden. Wij raden u daarom aan de betreffende privacyverklaring door te nemen over het gebruik van uw persoonsgegevens in deze sociale-mediaomgevingen.
Om te vermijden dat Facebook of Twitter uw bezoek aan onze website koppelt aan uw gebruikersaccount van deze providers, dient u zich best af te melden voordat u de website www.INTER WEST ALARM.be bezoekt.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken